Diácono Rafael Tavares Peixoto

Diácono Rafael Tavares Peixoto Nasc. 29/03 Ord. 29/09