Fr. Olivo Luiz Tondello, OFM

Fr. Olivo Luiz Tondello, OFM Nasc. 10/11 Ord. 13/12