Frei Roberto Miguel do Nascimento, OFM

Frei Roberto Miguel do Nascimento, OFM Nasc. 20/06 Ord. 11/12